എന്താണ് തിരയേണ്ടത്?

Wednesday, 1 January 2020

വേർപാട് — ഡബ്ലിയു. എസ് മെർവിൻ

ഡബ്ലിയു. എസ് മെർവിൻ / സുജീഷ്
സൂചിക്കുള്ളിലൂടെ നൂലെന്നപോലെ
നിന്റെ അസാന്നിധ്യം എന്നിലൂടെ കടന്നുപോയി.
ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അതിന്റെ നിറത്താൽ തുന്നപ്പെടുന്നു.

'Separation' by W. S. Merwin (1927–2019)
Share:  

കവിതകൾ →

തരം

Copyright © Sujeesh