എന്താണ് തിരയേണ്ടത്?

Friday, 28 February 2020

അതേ വെയിൽ

കവിത / സുജീഷ്
അതേ വെയിൽ സുജീഷ് കവിത
കവിത

നഗരങ്ങളുടെ
കറുത്തനദിയെന്ന്
മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട
റോഡരികിൽ
           ഒരു മരം,
           ഒരു പെൺകുട്ടി.

നിഴലെന്ന നിലയിൽ
പെൺകുട്ടിയുടെ ഛായാചിത്രം
വരച്ചെടുക്കുന്ന അതേവെയിൽ
മരത്തിന്റെ നിഴലിനെ
തണലെന്ന്
മൊഴിമാറ്റി വിളിപ്പിക്കുന്നു.

വെയിൽ മായുമ്പോൾ
ഇരുട്ടെന്നു മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട
രാത്രിയുടെ നിഴലിൽ
അതേമരം,
           ഒറ്റയ്ക്ക്.
Share:  

കവിതകൾ →

തരം

Copyright © Sujeesh