എന്താണ് തിരയേണ്ടത്?

Friday, 28 February 2020

അതേ വെയിൽ

കവിത / സുജീഷ്
അതേ വെയിൽ സുജീഷ് കവിത
നഗരങ്ങളുടെ
കറുത്തനദിയെന്ന്
മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട
റോഡരികിൽ
           ഒരു മരം,
           ഒരു പെൺകുട്ടി.

നിഴലെന്ന നിലയിൽ
പെൺകുട്ടിയുടെ ഛായാചിത്രം
വരച്ചെടുക്കുന്ന അതേവെയിൽ
മരത്തിന്റെ നിഴലിനെ
തണലെന്ന്
മൊഴിമാറ്റി വിളിപ്പിക്കുന്നു.

വെയിൽ മായുമ്പോൾ
ഇരുട്ടെന്നു മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട
രാത്രിയുടെ നിഴലിൽ
അതേമരം,
           ഒറ്റയ്ക്ക്.
Share:  
കവിതകളും പരിഭാഷകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ ഇടത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനായി വായനക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളുമായ നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ട്. ചെറുതോ വലുതോ ആകട്ടെ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക പിന്തുണ ഈ സംരംഭത്തിനു നിൽനിൽക്കാനുള്ള ഇന്ധനമാണ്.

കവിതകൾ →

തരം