എന്താണ് തിരയേണ്ടത്?

Friday, 28 February 2020

മൗനം

കവിത / സുജീഷ്
കവിത സുജീഷ്

വാക്കുകൾ
ഉച്ചരിക്കുംമുമ്പ് മൗനം,
അതിനുശേഷവും.

ചെണ്ട, ഒഴിഞ്ഞ ചായകപ്പ്—
അകം പൊള്ളയായവയിലെല്ലാം
മൗനം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു.

അനവസരത്തിൽ പാലിച്ച മൗനം,
പറഞ്ഞുപോയ വാക്ക്
രണ്ടും തിരിച്ചെടുക്കാനാകുന്നില്ല.

ഒരൊറ്റ പ്രഹരമേറ്റാൽ മതി
അകം പൊള്ളയായതെന്തിൽ നിന്നും
മൗനം കനത്ത ഒച്ചയായുണരാൻ.
Share:  

കവിതകൾ →

തരം

Copyright © Sujeesh