എന്താണ് തിരയേണ്ടത്?

Friday, 28 February 2020

പോകുംവഴി

കവിത / സുജീഷ്
സുജീഷ് കവിത

നടക്കുംകാലുകൾ
—കാലത്തിന്റെ കത്രികകൾ
പോക്കുവരവുകളാൽ
ചെടികളെ വകഞ്ഞുമാറ്റി
രൂപംകൊടുത്ത വഴി,

വഴിവരച്ചുപോകും വിമാനം
പോയവഴി മായും
വാനിലെന്നപോലെ
വേനലിൽ പന്തുകളിക്കെത്തും
കുട്ടികളുണ്ടാക്കും മൈതാനത്തു
കാണാതാകും വഴി,

മഴപെയ്യുംകാലം വരുംന്നേരം
ചെടികളുടേതാകും മൈതാനത്തിൽ
തെളിഞ്ഞുകാണും
       വീടുവിട്ടും
       വീട്ടിലേക്കും
              പോകുംവഴി—
പുതുവഴിയെന്നന്നു തോന്നുംവഴി.
Share:  
കവിതകളും പരിഭാഷകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ ഇടത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനായി വായനക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളുമായ നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ട്. ചെറുതോ വലുതോ ആകട്ടെ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക പിന്തുണ ഈ സംരംഭത്തിനു നിൽനിൽക്കാനുള്ള ഇന്ധനമാണ്.

കവിതകൾ →

തരം