അബ്ബാസ് കിയാരോസ്തമിയുടെ കവിതകൾ

അബ്ബാസ് കിയാരോസ്തമി
അബ്ബാസ് കിയാരോസ്തമി

പ്രാവിന്റെ വെണ്മ
വെൺമേഘങ്ങൾ മായ്ക്കുന്നു —
മഞ്ഞുവീഴുന്ന ദിവസം.

• • • •

വെള്ളത്തലമുടിയുള്ള സ്ത്രീ
ചെറിവിരിയുന്നതിൽ കണ്ണുംനട്ടിരിക്കുന്നു:
"എന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൻ വസന്തമെത്തിയോ?"

• • • •

ഉറങ്ങുന്ന ഒരു ആണിൻ അരികിൽ
അവൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു—
തലോടുന്നൊരു കൈ മോഹിക്കാതെ.

• • • •

പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ പ്രതിബിംബം വെള്ളത്തിൽ.
വെള്ളം പിഞ്ഞാണത്തിൽ.
ദാഹിക്കുന്നയാൾ ഉറക്കത്തിലും.

• • • •

അഴയിൽ അലയടിക്കുന്ന എന്റെ വസ്ത്രം
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ പതാക:
ഭാരം കുറഞ്ഞ്. ഉടലിന്റെ കെട്ടുപാടിൽ
നിന്നും മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട്.

• • • •

മഞ്ഞിൽ ചുവന്ന തുള്ളികളുടെ വരി:
മുറിവേറ്റ മൃഗം
മുടന്തി നീങ്ങുന്നു.

• • • •

ശരത്കാലക്കാറ്റിന്റെ ആദ്യ കൈയ്യേറ്റത്തിൽ
ഒരു കൂട്ടം ഇലകൾ
എന്റെ മുറിയിൽ അഭയം തേടുന്നു.

• • • •

പാതിരാവിൽ
ഒരു കിളി പാടുന്നു:
കിളികൾക്കു പോലുമത് അപരിചിതം.

പുതിയ എഴുത്തുകൾ

കവിതകൾ

പരിഭാഷകൾ

കവികൾ

കവിതാവിഷയങ്ങൾ