നഗരം — സി.പി കവാഫി

സി.പി കവാഫി
സി.പി കവാഫി

നീ പറഞ്ഞു: 'ഞാൻ മറ്റൊരു നാട് തേടും. മറ്റൊരു തീരം കണ്ടെത്തും.
ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു നഗരം എനിക്കുമുന്നിൽ വെളിപ്പെടും.
ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തുടക്കംമുതലേ പിഴയ്ക്കുന്നു.
എന്റെ ഹൃദയം മരിച്ച ഒരാളുടേതുപോലെ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
എത്രനാളെന്നു വെച്ചാണ് എന്റെ മനസ്സ് ഈ ചേറിൽ കഴിയുക?
അനേകവർഷങ്ങൾ ഞാൻ പാഴാക്കിനശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞ ഇവിടെ,
എവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞാലും എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും
ജീവിതത്തിന്റെ ഇരുണ്ട അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രം.'

നീ പുതിയൊരു നാടും കണ്ടെത്തില്ല; മറ്റൊരു തീരവും കാണില്ല.
ഈ നഗരം നിന്നെ പിന്തുടരും. ഇതേ തെരുവുകളിൽ നീ അലയും,
ഇതേ വീടുകളിൽ ജീവിച്ച് നിനക്കു വയസ്സാകും.
ഇതേ നഗരത്തിൽ തന്നെ നീ എത്തിപ്പെടും.
മറ്റൊരിടം കണ്ടെത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഉപേക്ഷിച്ചേക്കുക,
ഒരു പാതയും ഒരു കപ്പലും നിന്നെ അവിടെയെത്തിക്കാൻ പോകുന്നില്ല.
ഇവിടെ, ഈ ചെറുകോണിൽ, എവ്വിധം നീ നിന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചുവോ
അവ്വിധം ലോകത്തെല്ലായിടത്തും നിനക്കത് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു.

'The City' by Constantine P. Cavafy