എന്താണ് തിരയേണ്ടത്?

Thursday, 4 June 2020

ആരെയെങ്കിലും മറക്കുകയെന്നാൽ — യെഹൂദ അമിഖായ്

യെഹൂദ അമിഖായിയുടെ Forgetting Someone എന്ന കവിത മലയാളത്തിൽ
യെഹൂദ അമിഖായ്
യെഹൂദ അമിഖായ്

ആരെയെങ്കിലും മറക്കുകയെന്നത്
വീടിന്റെ പിൻവശത്തെ ലൈറ്റണയ്ക്കാൻ
മറന്നുപോകുന്നതു പോലെയാണ്,
അടുത്ത പകൽ മുഴുവനത് കത്തിനിൽക്കും.
പിന്നെ ആ വെളിച്ചമാകും മറന്നുപോയ
കാര്യം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക.

'Forgetting Someone' by Yehuda Amichai
Share:  
കവിതകളും പരിഭാഷകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ ഇടത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനായി വായനക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളുമായ നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ട്. ചെറുതോ വലുതോ ആകട്ടെ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക പിന്തുണ ഈ സംരംഭത്തിനു നിൽനിൽക്കാനുള്ള ഇന്ധനമാണ്.

കവിതകൾ →

തരം