എന്താണ് തിരയേണ്ടത്?

Wednesday, 1 January 2020

നിശ്ചലജീവിതം — എ.കെ രാമാനുജൻ

എ.കെ രാമാനുജൻ / സുജീഷ്
ഉച്ചഭക്ഷണശേഷം അവൾ
എന്നെവിട്ടുപോയതിൽപ്പിന്നെ
അൽപ്പനേരം ഞാൻ വായിക്കാനിരുന്നു.
എന്നാൽ വീണ്ടും അവിടേക്കുതന്നെ
നോക്കാൻ തോന്നി,
കണ്ടു: പാതികഴിച്ച
സാൻഡ്‌വിച്ച്,
ബ്രെഡ്,
ലെറ്റൂസ്, സലാമി.
എല്ലാത്തിലും അവളുടെ
കടിയുടെ പാട്.

'Still Life' from The Collected Poems by A. K. Ramanujan
Share:  
കവിതകളും പരിഭാഷകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ ഇടത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനായി വായനക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളുമായ നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ട്. ചെറുതോ വലുതോ ആകട്ടെ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക പിന്തുണ ഈ സംരംഭത്തിനു നിൽനിൽക്കാനുള്ള ഇന്ധനമാണ്.

കവിതകൾ →

തരം