എന്താണ് തിരയേണ്ടത്?

Thursday, 11 June 2020

മറ്റൊരാൾ ― ഒക്റ്റാവിയോ പാസ്

ഒക്റ്റാവിയോ പാസ്സിന്റെ കവിത മലയാളത്തിൽ
ഒക്റ്റാവിയോ പാസ്
ഒക്റ്റാവിയോ പാസ്

അവൻ തനിക്കായി ഒരു മുഖം കണ്ടെത്തി
അതിനുപിന്നിൽ, ജീവിച്ചു, മരിച്ചു,
പലതവണ പുനർജനിച്ചു.

ഇപ്പോൾ അവന്റെ മുഖത്ത്
ആ മുഖത്തിൽ നിന്നുള്ള ചുളിവുകളുണ്ട്,
അവന്റെ ചുളിവുകൾക്കാകട്ടെ മുഖമില്ല.

'The Other' by Octavio Paz
Share:  

കവിതകൾ →

തരം

Copyright © Sujeesh