എന്താണ് തിരയേണ്ടത്?

Thursday, 11 June 2020

മറ്റൊരാൾ ― ഒക്റ്റാവിയോ പാസ്

ഒക്റ്റാവിയോ പാസ്സിന്റെ കവിത മലയാളത്തിൽ
ഒക്റ്റാവിയോ പാസ്
ഒക്റ്റാവിയോ പാസ്

അവൻ തനിക്കായി ഒരു മുഖം കണ്ടെത്തി
അതിനുപിന്നിൽ, ജീവിച്ചു, മരിച്ചു,
പലതവണ പുനർജനിച്ചു.

ഇപ്പോൾ അവന്റെ മുഖത്ത്
ആ മുഖത്തിൽ നിന്നുള്ള ചുളിവുകളുണ്ട്,
അവന്റെ ചുളിവുകൾക്കാകട്ടെ മുഖമില്ല.

'The Other' by Octavio Paz
Share:  
കവിതകളും പരിഭാഷകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ ഇടത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനായി വായനക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളുമായ നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ട്. ചെറുതോ വലുതോ ആകട്ടെ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക പിന്തുണ ഈ സംരംഭത്തിനു നിൽനിൽക്കാനുള്ള ഇന്ധനമാണ്.

കവിതകൾ →

തരം