എന്താണ് തിരയേണ്ടത്?

Wednesday, 10 June 2020

മൂന്നാമൻ ― യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഗ്രീക്ക് കവി യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസിന്റെ The Third One എന്ന കവിതയുടെ മലയാള പാഠാന്തരം
യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്
യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

മൂവരും ജനലരികിലിരുന്ന് കടലിലേക്കു നോക്കി.
ഒരാൾ കടലിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു. രണ്ടാമൻ അതു കേട്ടിരുന്നു.
മൂന്നാമൻ ഒന്നും പറയുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്തില്ല; അയാൾ
കടലിന്നാഴത്തിലായിരുന്നു; ഒഴുക്കിലായിരുന്നു.
ജനൽപ്പാളികൾക്കു പിന്നിൽ, പതുക്കെയുള്ള അയാളുടെ ചലനം
നേർത്ത തെളിഞ്ഞ നീലിമയിൽ വ്യക്തം.
മുങ്ങിപ്പോയൊരു കപ്പൽ കണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു അയാൾ.
അയാൾ അപായമണി മുഴക്കി; ചെറിയ ഒച്ചയോടെ
കുമിളകൾ പൊങ്ങിവന്നു  – അന്നേരംതന്നെ
ഒന്നാമൻ ചോദിച്ചു 'അവൻ മുങ്ങിപ്പോയോ?;
രണ്ടാമൻ പറഞ്ഞു: 'അവൻ മുങ്ങി'
കടലിന്നടിത്തട്ടിൽ നിന്നും മൂന്നാമൻ
നിസ്സഹായനായി അവരെ നോക്കി, മുങ്ങിപ്പോയ
മനുഷ്യർക്കു നേരെയൊരാൾ നോക്കാറുള്ള അതേനോട്ടം.

'The Third One' from Yannis Ritsos: Selected Poems

കവിതകൾ →

കവിതകളും പരിഭാഷകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ ഇടത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനായി വായനക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളുമായ നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ട്. ചെറുതോ വലുതോ ആകട്ടെ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക പിന്തുണ ഈ സംരംഭത്തിനു നിൽനിൽക്കാനുള്ള ഇന്ധനമാണ്.

തരം