എന്താണ് തിരയേണ്ടത്?

Friday, 5 June 2020

തനിച്ചാകൽ — യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഗ്രീക്ക് കവി യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസിന്റെ കവിത മലയാളത്തിൽ
യാന്നിസ് റിത്സോസ്
യാന്നിസ് റിത്സോസ്

ദുഃഖം അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്നു.
ജനലഴികൾക്കപ്പുറം ഇലയില്ലാ ചില്ലകൾ.
ജനലരികിൽ നിങ്ങൾ തനിച്ച്.
വാതിലിൻ മുന്നിലൂടെ രാത്രി കടന്നുപോയി,
പ്രിയപ്പെട്ടവൾ വിട്ടുപോകും പോലെ— അവളുടെ
ഇടുപ്പിൽ മറ്റൊരാൾ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചന്ദ്രനോ, കെടുത്തിയ ബൾബ് പോലെ, നിശ്ചലം,
പാതയുടെ തിരിവിൽ, മരുന്നുകടയ്ക്ക് മുകളിൽ.

കവിതകൾ →

തരം

Copyright © Sujeesh