എന്താണ് തിരയേണ്ടത്?

Thursday, 11 June 2020

അതിര് ― ബേ ദാവോ

ചൈനീസ് മിസ്റ്റി കവികളിൽ പ്രമുഖനായ ബേ ദാവോയുടെ കവിത മലയാളത്തിൽ
ബേ ദാവോ
ബേ ദാവോ

എനിക്കു മറുതീരത്തേക്കു പോകണം.

പുഴയിലെ വെള്ളം ആകാശത്തിന്റെ നിറം മാറ്റുന്നു
അതെന്നെയും മാറ്റുന്നു.
ഞാൻ ഒഴുക്കിലാണ്
മിന്നലേറ്റു കത്തിയ മരംകണക്കെ
എന്റെ നിഴൽ പുഴയോരത്ത് നിൽക്കുന്നു.

എനിക്കു മറുതീരത്തെത്തണം.

മറുതീരത്തെ മരങ്ങളിൽ നിന്നും
ഏകാന്തയാം മരപ്രാവ് ഭയചകിതയായി
എനിക്കു നേരെ പറന്നുവരുന്നു.

'The Boundary' by Bei Dao
Share:  

കവിതകൾ →

തരം

Copyright © Sujeesh