എന്താണ് തിരയേണ്ടത്?

Monday, 8 June 2020

പുലരി ― യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

യാനിസ് റിറ്റ്സോസിന്റെ ഗ്രീക്ക് കവിത മലയാളത്തിൽ
യാനിസ് റിറ്റ്സോസ്
യാനിസ് റിറ്റ്സോസ്

അവൾ ജനവാതിൽ തുറന്നു
വിരിപ്പുകൾ പടിമേൽ വിരിച്ചിട്ടു
പകലിനെ നോക്കികണ്ടു.
ഒരു കിളി അവളുടെ കണ്ണിലേക്കു നോക്കിനിന്നു.
"ഞാൻ തനിച്ചാണ്" അവൾ അടക്കംപറഞ്ഞു.
"ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു".
അവൾ മുറിക്കകത്തേക്കുതിരിഞ്ഞു.
കണ്ണാടിയും ഒരുതരത്തിൽ ജനലാണ്.
അതിൽ നിന്നും ചാടിയാൽ ഞാൻ
എന്റെ കൈകളിൽതന്നെ വന്നുവീഴും.

"Morning"

കവിതകൾ →

തരം

Copyright © Sujeesh