എന്താണ് തിരയേണ്ടത്?

Friday, 5 June 2020

മൂന്ന് അതിവിചിത്രപദങ്ങൾ — വിസ്ലാവ ഷിംബോർസ്ക

നൊബേൽ സമ്മാനജേതാവായ പോളിഷ് കവി വിസ്ലാവ ഷിംബോർസ്കയുടെ Three Oddest Words എന്ന കവിതയുടെ മലയാള പരിഭാഷ
വിസ്ലാവ ഷിംബോർസ്ക
വിസ്ലാവ ഷിംബോർസ്ക

ഭാവി എന്നു ഞാൻ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ,
അതിന്റെ ആദ്യസ്വരം അതിനോടകം
ഭൂതകാലത്തിലേതാകുന്നു.

നിശബ്ദത എന്നു ഞാൻ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ,
നിശബ്ദത ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

ഒന്നുമില്ല എന്നു ഞാൻ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ,
ഇല്ലാത്തവയ്ക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനാവത്തതെന്തോ
ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
Share:  

കവിതകൾ →

തരം

Copyright © Sujeesh