എന്താണ് തിരയേണ്ടത്?

Saturday, 11 July 2020

ജനലുകൾ ― സി.പി കവാഫി

ഗ്രീക്ക് കവി കോൺസ്റ്റാന്റിൻ പീറ്റർ കവാഫിയുടെ കവിത മലയാളത്തിൽ
സി.പി കവാഫി
സി.പി കവാഫി

ഈ ഇരുണ്ട മുറികളിൽ
ചിലവഴിച്ച ദുരിതദിനങ്ങളിൽ
ജനലുകൾക്കായി ഞാൻ പരതി — ഒരു ജനൽ
തുറക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ തെല്ലൊരാശ്വാസമായേനെ.
പക്ഷേ ജനലൊന്നുമില്ല, കുറഞ്ഞപക്ഷം
എനിക്കവ കണ്ടെത്താനാകുന്നില്ല.
ചിലപ്പോൾ ഇത് നല്ലതിനാകാം.
വെളിച്ചം മറ്റൊരു മാരണമാകില്ലെന്നാരുകണ്ടു,
എന്തൊക്കെയത് വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നു ആർക്കറിയാം?

കോൺസ്റ്റാന്റിൻ പീറ്റർ കവാഫി (1863-1933): ഗ്രീക്ക് കവി. ഈജിപ്തിലെ അലക്‌സാൻഡ്രിയയിൽ 1863 ഏപ്രിൽ 29നായിരുന്നു കവാഫിയുടെ ജനനം. ഒമ്പത് മുതൽ പതിനാറാം വയസ്സ് വരെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞ കവാഫി, പിന്നീട് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലും ഫ്രാൻസിലും കുറച്ചുകാലം ജീവിച്ചു. 1885ൽ അലകസാൻഡ്രിയയിൽ തിരിച്ചെത്തി. അവിടെ ജലസേചന വകുപ്പിൽ ജീവനക്കാരനായി. ഇക്കാലത്താണ് കവിതയെഴുത്തിൽ സജീവമായത്. പരിചയക്കാർക്കിടയിൽ കവിതകൾ അച്ചടിച്ചു വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ, തന്റെ ജീവിതകാലയളവിൽ വില്പനയ്ക്കായി കവിതാസമാഹാരങ്ങൾ ഒന്നും അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നില്ല. ഒരു പൂർണ്ണതാവാദിയായിരുന്ന കവാഫി, തന്റെ ജീവിതകാലമത്രയും മിക്ക കവിതകളും തിരുത്തിയെഴുതിയിരുന്നു. 1933 ഏപ്രിൽ 29ന് മരണപ്പെടുമ്പോൾ 154 കവിതകൾ മാത്രമാണ് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയ മട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ജീവിച്ച കാലത്ത് ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടില്ല, പിൽക്കാല കവികളാൽ അനുകരിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ കണക്കാണ് മാനദണ്ഡമെങ്കിൽ കവാഫി എക്കാലത്തെയും വലിയ കവികളിൽ ഒരാളാണ്.
Share:  
കവിതകളും പരിഭാഷകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ ഇടത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനായി വായനക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളുമായ നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ട്. ചെറുതോ വലുതോ ആകട്ടെ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക പിന്തുണ ഈ സംരംഭത്തിനു നിൽനിൽക്കാനുള്ള ഇന്ധനമാണ്.

കവിതകൾ →

തരം