എന്താണ് തിരയേണ്ടത്?

Tuesday, 1 September 2020

അഴിമുഖം

കവിത
സുജീഷ് കവിത അഴിമുഖം
കവിത

എല്ലാം ഉപ്പിലിട്ടുവെക്കുന്നു കടൽ.

മലയുടെ നാവായിനീളും പുഴ
ഇവിടെവെച്ച് കടൽരുചി അറിയുന്നു.

പരുക്കൻപാറകളെ നക്കിനക്കി
മിനുക്കിയെടുക്കുകയാണ് തിര.

എല്ലാം മഴയിൽകഴുകി
വെയിലത്തുണക്കിവെക്കുന്ന കരയിൽ

പിഴുതെടുത്തിട്ട നാവുപോലുള്ളൊരു മീൻ
കിടന്നുപിടയ്ക്കുന്നു.

അതിന്റെ രുചി എന്റെ നാവിന്നറിയും.
Share:  

കവിതകൾ →

തരം

Copyright © Sujeesh