കുളിക്കുന്നവൾ — റെയ്മണ്ട് കാർവർ

റെയ്മണ്ട് കാർവർ
റെയ്മണ്ട് കാർവർ

നാച്ചെസ്സ് നദി. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനു തൊട്ടുതാഴെ.
ഏതു പട്ടണത്തിൽ നിന്നും ഇരുപത് മൈൽ അകലെ.
പ്രണയഗന്ധത്താൽ സാന്ദ്രമായ,
വെയിൽ കനത്തുനിൽക്കും ദിവസം.
'എത്ര നാളായി നമ്മൾ?'
പിക്കാസ്സോയുടെ തീഷ്ണതയുള്ള
നിന്റെ മേനി, ഈ മലങ്കാറ്റിലുണങ്ങുന്നു.
നിന്റെ പുറവും ഇടുപ്പും ഞാനെന്റെ
അടിക്കുപ്പായം കൊണ്ടൊപ്പുന്നു.
കാലം ഒരു പർവ്വതകേസരി.
ഒന്നിനുമായിട്ടല്ലാതെ നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നു,
നിന്റെ മുലകളിൽ ഞാൻ തൊട്ടപ്പോൾ
അണ്ണാൻമാർവരെ കണ്ണഞ്ചി.

റെയ്മണ്ട് കാർവർ (1938-1988): അമേരിക്കൻ കവിയും കഥാകൃത്തും. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വലിയ എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാൾ.