എന്താണ് തിരയേണ്ടത്?

Monday, 20 July 2020

വാക്കുകൾ ― മഹ്മൂദ് ദർവീഷ്

ഫലസ്തീനിയൻ കവി മഹ്മൂദ് ദർവീഷിന്റെ കവിത മലയാളത്തിൽ
മഹ്മൂദ് ദർവീഷ്
മഹ്മൂദ് ദർവീഷ്

എന്റെ വാക്കുകൾ 
ഗോതമ്പായിരുന്നപ്പോൾ, 
ഞാൻ ഭൂമി. 

എന്റെ വാക്കുകൾ 
ഇടിമുഴക്കമായിരുന്നപ്പോൾ, 
ഞാൻ കൊടുങ്കാറ്റ്. 

എന്റെ വാക്കുകൾ 
കല്ലായിരുന്നപ്പോൾ, 
ഞാൻ പുഴ. 

എന്റെ വാക്കുകൾ 
തേനായപ്പോൾ 
ഈച്ചകളെന്റെ വായമൂടി.

മഹ്മൂദ് ദർവീഷ് (1941-2008): ഫലസ്തീനിയൻ കവി. സാഹിത്യത്തിനുള്ള ലോട്ടസ് പ്രൈസ്, ലെനിൻ സമാധാനപുരസ്കാരം, ഫ്രെഞ്ച് സർക്കാറിന്റെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ ദ് നൈറ്റ് ഓഫ് ദ് ആർട്ട്സ് ആൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
Share:  
കവിതകളും പരിഭാഷകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ ഇടത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനായി വായനക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളുമായ നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ട്. ചെറുതോ വലുതോ ആകട്ടെ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക പിന്തുണ ഈ സംരംഭത്തിനു നിൽനിൽക്കാനുള്ള ഇന്ധനമാണ്.

കവിതകൾ →

തരം