എന്താണ് തിരയേണ്ടത്?

Tuesday, 12 January 2021

മഴക്കാലരാത്രി

കവിത / സുജീഷ്
കവിത സുജീഷ്
കവിത

കുന്നുകൾക്കിടയിൽ രാത്രി
കരിമ്പൂച്ചയായി ചുരുണ്ടുകൂടി.

ശ്മശാനത്തിൽ കല്ലറകൾ പോലെ
കുന്നിൻ ചെരുവിൽ വീടുകൾ

അവയെ മഴ അഴിയിട്ടകറ്റി.
ഇരുട്ടു പുതച്ചുറങ്ങി ആളുകൾ.

മഴവെള്ളമൊഴുകിയവഴിയെ
ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തി പുഴമീൻ.

മഴയൊഴിഞ്ഞു. തളംകെട്ടിക്കിടക്കും
വെള്ളത്തിൽ മീൻ കിടന്നു പിടയുന്നു.

(മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്)
Share:  

കവിതകൾ →

തരം

Copyright © Sujeesh