മുഖങ്ങൾ — ആദം സഗായെവ്സ്‌കി

ആദം സഗായെവ്സ്‌കി
ആദം സഗായെവ്സ്‌കി

സന്ധ്യയ്ക്ക് അങ്ങാടിക്കവലയിൽ, പരിചയമില്ലാത്ത
ആളുകളുടെ തിളങ്ങുന്ന മുഖങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു.
ആർത്തിയോടെ അവരുടെ മുഖത്തേക്ക്
നോക്കി: ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തം,
എന്തോക്കെയോ പറഞ്ഞ്, വശപ്പെടുത്തി,
ചിരിച്ച്, ഉള്ളിലടക്കി ആ മുഖങ്ങൾ.

നഗരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വീടുകളാലോ
കവലകളാലോ നടപ്പാതകളാലോ ഉദ്യാനങ്ങളാലോ
വിപുലമായ തെരുവുകളാലോ അല്ല, മറിച്ച്
വിളക്കുകൾ പോലെ തിളങ്ങുന്ന മുഖങ്ങൾ
കൊണ്ടാണെന്നെനിക്കു തോന്നി
രാത്രി, തീപ്പൊരികളുടെ മേഘങ്ങൾക്കുള്ളിൽ
ഉരുക്കു വിളക്കിച്ചേർക്കുന്ന വെൽഡറുടെ
ടോർച്ചുകൾ പോലുള്ള മുഖങ്ങൾ കൊണ്ട്.

ആദം സഗായെവ്സ്‌കി (1945-2021): പോളിഷ് കവിയും നോവലിസ്റ്റും പരിഭാഷകനും.