പ്രേമം. കാമം. വിരഹം.

പ്രേമവും കാമവും വിരഹവും പ്രമേയങ്ങളായി വരുന്ന കവിതകളും പരിഭാഷകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചാപ്ബുക്ക്. 

ഫോർമാറ്റ്: പിഡിഎഫ് 
(For private circulation only)


സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.


സൗജന്യമായി വായിക്കാം