വഴിവിളക്കിൻ കീഴെ
തന്റെതന്നെ നിഴൽ വിരിച്ചതിന്മേൽ
കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടൊരാൾ.

Start Reading Buy My Book

About

Sujeesh.

Malayalam Poet.

Sujeesh was born on July 21, 1992 in Meenangadi, Kerala. He is the author of the poetry chapbook Veyil (Sunlight) and his work has been translated into English and Kannada.

Sujeesh’s poetry appear in numerous anthologies including Indian Literature (Kendra Sahitya Akademy) and Kerala Kavitha (Ayyappa Panicker Foundation). He was the founding editor of Malayalam poetry journal thirakavitha.com. He lives in Cochin.

Book

image
Poetry Chapbook

വെയിൽ

പതിനാല് കവിതകളുടെ ചെറുപുസ്തകം
വില: ₹49 (ഇ-ബുക്ക്)

അസ്സൽ കവിതകൾ. വാക്കുകളുടെ കണിശതയും അനുഭൂതികളുടെ സൂക്ഷ്മതയും ആകര്‍ഷിച്ചു.
— കെ. സച്ചിദാനന്ദൻ


ഉള്ളിൽ തട്ടുന്നവ. അതിലോലമായ ഭാവങ്ങളെ അതിനനുയോജിച്ച വാക്കുകളിൽ ചാലിച്ചു സുജീഷ് വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ട്. ചലനാല്മകമാണ് സുജീഷിന്റെ ബിംബങ്ങൾ.
— ഇ. വി രാമകൃഷ്ണൻ


ഒറ്റയൊറ്റ മനുഷ്യർ ചുറ്റുപാടുകളോട് ഇടപെടുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന പ്രത്യേകമായ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ പുനഃസൃഷ്ടിയാണ് എനിക്ക് ഈ കവിതകളുടെ പൊതുസ്വഭാവമായി അനുഭവമായത്.
— അനിത തമ്പി

Contact

Phone :

+91 8281 6654 90

Address :

SRA 286, Sahakarana Road,
Ponnurunni, Kochi - 682020

Email :

letter.sujeesh @ gmail.com