ഇല്ല, കുടിച്ചിരിക്കില്ല
വെയിൽ കുടിച്ചിടത്തോളം
വെള്ളമാരും

Start Reading Buy My Book

About

Sujeesh.

Malayalam Poet.

Sujeesh was born on July 21, 1992 in Meenangadi, Kerala. He is the author of the poetry chapbook Veyil (Sunlight) and his work has been translated into English and Kannada.

Sujeesh’s poetry appear in numerous anthologies including Indian Literature (Kendra Sahitya Akademy) and Kerala Kavitha (Ayyappa Panicker Foundation). He was the founding editor of Malayalam poetry journal thirakavitha.com. He lives in Cochin.

image
Poetry Chapbook

വെയിൽ

പതിനാല് കവിതകളുടെ ചെറുപുസ്തകം
വില: ₹49 (ഇ-ബുക്ക്)

അസ്സൽ കവിതകൾ. വാക്കുകളുടെ കണിശതയും അനുഭൂതികളുടെ സൂക്ഷ്മതയും ആകര്‍ഷിച്ചു.
— കെ. സച്ചിദാനന്ദൻ


ഉള്ളിൽ തട്ടുന്നവ. അതിലോലമായ ഭാവങ്ങളെ അതിനനുയോജിച്ച വാക്കുകളിൽ ചാലിച്ചു സുജീഷ് വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ട്. ചലനാല്മകമാണ് സുജീഷിന്റെ ബിംബങ്ങൾ.
— ഇ. വി രാമകൃഷ്ണൻ


ഒറ്റയൊറ്റ മനുഷ്യർ ചുറ്റുപാടുകളോട് ഇടപെടുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന പ്രത്യേകമായ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ പുനഃസൃഷ്ടിയാണ് എനിക്ക് ഈ കവിതകളുടെ പൊതുസ്വഭാവമായി അനുഭവമായത്.
— അനിത തമ്പി

Writing

sample88

വിവർത്തന കവിതകൾ

ഇതരഭാഷയിലെ മികച്ച കവിതകൾ മലയാളത്തിൽ വായിക്കാം

Read All Translations
sample86

ജിയോർഗ് ട്രാക്ക്‌ലിന്റെ കവിത

ജിയോർഗ് ട്രാക്ക്ൽ കവിതകളിൽ മൗനം പാലിക്കുന്നു.

Read More
sample43

കവിത എന്തിനു വായിക്കണം?

ഭാവനയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ കവിതയോളം മറ്റെന്തിനെങ്കിലും സാധിക്കുമോ

Read More

Contact