എന്താണ് തിരയേണ്ടത്?

പുസ്തകങ്ങൾ

Sujeesh Poetry Book

നിഴൽ
കവിതകളും തിരഞ്ഞെടുത്ത പരിഭാഷകളും

₹85

Sujeesh Poetry Book

സുജീഷിന്റെ കവിതാപരിഭാഷകൾ
ഒന്നാം പുസ്തകം

₹49

Sujeesh Poetry Book

സുജീഷിന്റെ കവിതാപരിഭാഷകൾ
രണ്ടാം പുസ്തകം

₹49

Sujeesh Poetry Book

പ്രേമം. കാമം. വിരഹം
കവിതകൾ. പരിഭാഷകൾ.

Free

Sujeesh Poetry Book

മൗനം. വാക്കുകൾ. ഭാഷ.
കവിതകൾ. പരിഭാഷകൾ.

Free

Sujeesh Poetry Book

യുദ്ധം. ചരിത്രം. പലായനം.
കവിതകൾ. പരിഭാഷകൾ.

Free

Sujeesh Poetry Book

വെയിൽ
കവിതകളുടെ ചാപ്ബുക്ക്
(Handmade Paperback)

₹69

കവിതകളും പരിഭാഷകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ ഇടത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനായി വായനക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളുമായ നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ട്. ചെറുതോ വലുതോ ആകട്ടെ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക പിന്തുണ ഈ സംരംഭത്തിനു നിൽനിൽക്കാനുള്ള ഇന്ധനമാണ്.