പുസ്തകങ്ങൾ

കവിതാപരിഭാഷകൾ

സുജീഷിന്റെ കവിതാപരിഭാഷകൾ

₹49.00

ഒന്നാം പുസ്തകം

Sujeesh Translation

സുജീഷിന്റെ കവിതാപരിഭാഷകൾ

₹49.00

രണ്ടാം പുസ്തകം

പ്രേമം. കാമം. വിരഹം.

പ്രേമം. കാമം. വിരഹം.

Free

കവിതകൾ, പരിഭാഷകൾ

മൗനം. വാക്കുകൾ. ഭാഷ.

മൗനം. വാക്കുകൾ. ഭാഷ.

Free

കവിതകൾ, പരിഭാഷകൾ

യുദ്ധം. ചരിത്രം. പലായനം.

യുദ്ധം. ചരിത്രം. പലായനം.

Free

കവിതകൾ, പരിഭാഷകൾ

വെയിൽ

വെയിൽ

₹69.00

ചാപ്ബുക്ക്

പുതിയ എഴുത്തുകൾ

കവിതകൾ

പരിഭാഷകൾ

കവികൾ

കവിതാവിഷയങ്ങൾ