എന്താണ് തിരയേണ്ടത്?

പരിപാടികൾ

  • നവംബർ 30, 2020 - സംഭാഷണവും കവിതാവായനയും.
    ആകാശവാണി കൊച്ചി, 08.05 PM
  • ആഗസ്റ്റ് 15, 2020 - വെബിനാർ: പുതുകവിതയിലെ അതിനൂതന പ്രവണതകളും പുതുവിഷയങ്ങളും സാങ്കേതികത്വവും.
    മഹാരാജാസ് കോളേജ്, എറണാകുളം. 

Copyright © Sujeesh