അഭിമുഖങ്ങൾ


 • അഭിമുഖം - ദ് മലബാർ ജേണൽ
  മലബാർ ജേണലിനു വേണ്ടി മിസ്‌രിയ ചന്ദ്രോത്ത് നടത്തിയ പരിഭാഷ സംബന്ധിയായ അഭിമുഖ സംഭാഷണം.

 • അഭിമുഖം - വൈറ്റ് ക്രൗ ആർട്ട് ഡെയിലി
  കവിയും വൈറ്റ് ക്രോ ആർട്ട് ഡെയിലിയുടെ എഡിറ്ററിൽ ഒരാളുമായ സർജ്ജുവുമായുള്ള കവിതാസംബന്ധിയായ സംഭാഷണം.

മറ്റു പരിപാടികൾ

 • മാർച്ച് 01, 2024 - വിവർത്തനശില്പശാല, കവിത - ഭാഷ, പരിഭാഷ
  തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവ്വകലാശാല, 1.30 PM - 03.00 PM

 • ഫെബ്രുവരി 28, 2024 - കവിതാവതരണം, മോഡറേറ്റർ
  കവിതയുടെ കാർണിവൽ, പട്ടാമ്പി, 2.00 PM - 03.00 PM

 • ഫെബ്രുവരി 24, 2024 - Meet the Poet / കവി സംവാദം 
  പുലിറ്റ്സർ ബുക്ക്സ്, കൊടുങ്ങല്ലൂർ, 04.00 PM - 06.00 PM

 • ഫെബ്രുവരി 14, 2024 - തുഞ്ചൻ ഉത്സവം കവി സമ്മേളനം 
  തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പ്, 04.00 PM

 • ഡിസംബർ 30, 2023 - സച്ചി കവിതാപുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കൽ
  കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി, തൃശൂർ, 4.00 PM 

 • ഡിസംബർ 01, 2023 - ജീവിതം എത്ര വിവർത്തനക്ഷമം? (ചര്‍ച്ച)
  മലബാർ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ, കോഴിക്കോട് ബീച്ച്, 5.00 PM - 06.00 PM 

 • മാർച്ച് 21, 2023 - ലോകകവിതകളുടെ അവതരണം
  സംഘാടനം: കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി, തൃശ്ശൂർ

 • ജൂൺ 12, 2022 - വാദം പ്രതിവാദം
  (ചർച്ച - കച്ചവടസാഹിത്യം പ്രാബല്യത്തിൽ) 
  ആകാശവാണി കോഴിക്കോട്, 09.00 AM

 • മാർച്ച് 22, 2022 - ഇ-പുസ്തകവും ഓഡിയോ ബുക്കും (സംഭാഷണം).
  ആകാശവാണി കോഴിക്കോട്, 07.35 PM

 • നവംബർ 30, 2020 - അഭിമുഖവും കവിതാവായനയും.
  ആകാശവാണി കൊച്ചി, 08.05 PM

 • ആഗസ്റ്റ് 15, 2020 - വെബിനാർ പ്രഭാഷണം: പുതുകവിതയിലെ അതിനൂതന പ്രവണതകളും പുതുവിഷയങ്ങളും സാങ്കേതികത്വവും.
  മഹാരാജാസ് കോളേജ്, എറണാകുളം.