പരിപാടികൾ

  • നവംബർ 30, 2020 - സംഭാഷണവും കവിതാവായനയും.
    ആകാശവാണി കൊച്ചി, 08.05 PM

  • ആഗസ്റ്റ് 15, 2020 - വെബിനാർ: പുതുകവിതയിലെ അതിനൂതന പ്രവണതകളും പുതുവിഷയങ്ങളും സാങ്കേതികത്വവും. മഹാരാജാസ് കോളേജ്, എറണാകുളം. 

അഭിമുഖങ്ങൾ

പുതിയ എഴുത്തുകൾ

കവിതകൾ

പരിഭാഷകൾ

കവികൾ

കവിതാവിഷയങ്ങൾ