എന്താണ് തിരയേണ്ടത്?

Contact

പ്രകൃതിക്കുമേലുള്ള മനുഷ്യന്റെ അധികാരം അവന്റെ ഭാവനയാണെന്നു വാലസ് സ്റ്റീവൻസ് പറയുന്നു. എന്റെ ഭാവനയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ കവിതയോളം മറ്റൊന്നിനും ഇന്നേവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ കവിതകൾ വായിക്കുന്നു, വല്ലപ്പോഴുമൊരു കവിത എഴുതുന്നു.

കവിതയെക്കുറിച്ച്
സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടോ?

എനിക്കെഴുതൂ...

letter.sujeesh @ gmail.com
Copyright © Sujeesh