മൗനം. വാക്കുകൾ. ഭാഷ.

മൗനം, വാക്കുകൾ, ഭാഷ എന്നിവ പ്രമേയങ്ങളായി വരുന്ന കവിതകളും പരിഭാഷകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചാപ്ബുക്ക്. 

ഫോർമാറ്റ്: പിഡിഎഫ് 
(For private circulation only)


സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.


സൗജന്യമായി വായിക്കാം