എന്താണ് തിരയേണ്ടത്?

Monday, 8 February 2021

വാതിൽ ― മിരൊസ്ലഫ് ഹൊളുബ്

ചെക്ക് കവി മിരൊസ്ലഫ് ഹൊളുബിന്റെ കവിത മലയാളത്തിൽ
മിരൊസ്ലഫ് ഹൊളുബ്
മിരൊസ്ലഫ് ഹൊളുബ്

പോയി വാതിൽ തുറക്കൂ.
           പുറത്തൊരു മരം
           അല്ലെങ്കിൽ കാട്,
           പൂന്തോട്ടം അതുമല്ലെങ്കിലൊരു
           മാന്ത്രികനഗര,മുണ്ടെന്നുവരാം.

പോയി വാതിൽ തുറക്കൂ.
           ഒരു നായയുടെ തിരച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ
           ഒരു മുഖം നിങ്ങൾ കണ്ടെന്നുവരാം,
           അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ണ്,
           അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ
                                                          ചിത്രം.

പോയി വാതിൽ തുറക്കൂ.
           മൂടൽമഞ്ഞവിടെയുണ്ടെങ്കിൽ
           അത് തെളിഞ്ഞേക്കാം.

പോയി വാതിൽ തുറക്കൂ.
           ഇരുട്ടിന്റെ മിടിപ്പുമാത്രമാണെന്നായാലും
           കേവലം കാറ്റ് മാത്രമാണെന്നായാലും
           ഇനി
               ഒന്നുംതന്നെ
                              ഇല്ലെന്നായാലും
പോയി വാതിൽ തുറക്കൂ.

കുറഞ്ഞപക്ഷം
കാറ്റോട്ടമെങ്കിലും
ഉണ്ടായിരിക്കും.
Share:  
കവിതകളും പരിഭാഷകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ ഇടത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനായി വായനക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളുമായ നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ട്. ചെറുതോ വലുതോ ആകട്ടെ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക പിന്തുണ ഈ സംരംഭത്തിനു നിൽനിൽക്കാനുള്ള ഇന്ധനമാണ്.

കവിതകൾ →

തരം