മോശം കവികൾ

മോശം കവികൾ

"മോശം കവിതകൾ എഴുതുക എന്നത് കവികളുടെ അവകാശമാണ്" മോശം കവിതകൾ കൂടുതലായി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കവി പറഞ്ഞു.

"അതെ. മോശം കവിതകൾ എഴുതുക എന്നത് കവികളുടെ അവകാശം തന്നെ" മറ്റു കവികൾ ഏറ്റുപിടിച്ചു.

കവിതാപുസ്തകം വിലകൊടുത്തു വാങ്ങിയ ആൾ പറഞ്ഞു: "ഈ കവിതകൾ എല്ലാം മോശമാണല്ലോ! കാശും സമയവും പോയത് മിച്ചം"

തങ്ങളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായി കവികൾ സംഘടിച്ചു. അവർ വായനക്കാരോട് പറഞ്ഞു: "മോശം കവിത എഴുതാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ അവകാശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തവകാശം?"

ഉത്തരാധുനിക നിരൂപകൻ എഴുതി ― "ആരും മോശം കവിതകൾ എഴുതുന്നില്ല, കവികൾ അവരുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ"