പരിഭാഷകൾ


കവിത കവി
കന്യക അമൃത പ്രീതം
നിന്റെ പാദങ്ങൾ പാബ്ലോ നെരൂദ
കിയാരോസ്തമിയുടെ കവിതകൾ അബ്ബാസ് കിയാരോസ്തമി
ലംബകവിത 1 റോബ്ബർട്ടോ ഹുവാറോസ്
ലംബകവിത 2 റോബ്ബർട്ടോ ഹുവാറോസ്
ലംബകവിത 3 റോബ്ബർട്ടോ ഹുവാറോസ്
വേർപാട് ഡബ്ലിയു. എസ് മെർവിൻ
തെരുവ് ഒക്റ്റാവിയോ പാസ്
വാക്കുകൾ മഹ്മൂദ് ദർവീഷ്
മൂന്ന് അതിവിചിത്രപദങ്ങൾ വിസ്ലാവ ഷിംബോർസ്ക
പുഴ ഷുണ്‍ടാരോ താനികാവ
യോനി ലോർണ ക്രോസിയെർ
പുല്ല് കാൾ സാൻഡ്ബർഗ്
ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് റെയ്മണ്ട് കാർവർ
കുളിക്കുന്നവൾ റെയ്മണ്ട് കാർവർ
മുറിപ്പാട് റെയ്മണ്ട് കാർവർ
ബൊനാർഡിന്റെ നഗ്നചിത്രങ്ങൾ റെയ്മണ്ട് കാർവർ
പതിമൂന്നാമത്തെ സ്ത്രീ ലിഡിയ ഡേവിസ്
മുപ്പതുകാരി ലിഡിയ ഡേവിസ്
ആണുങ്ങൾ ലിഡിയ ഡേവിസ്
ഒറ്റപ്പെടൽ ബിയെൻ ശിലിൻ
ശകലം ബിയെൻ ശിലിൻ
കാൽവയ്പ് ബേ ദാവോ
അതിര് ബേ ദാവോ
റാമല്ല ബേ ദാവോ
രാപ്രണയം ഗിയോർക് ട്രാക്ൽ
ഭീതി ഗിയോർക് ട്രാക്ൽ
പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം ഡെറിക് വൊൾകട്ട്
രണ്ട് തുള്ളികൾ സ്ബിഗ്ന്യെഫ് ഹെർബെർട്
ശിശിരകാലരാത്രി റ്റൊമാസ് ട്രാൻസ്ട്രോമർ
പാതിപണിതീർന്ന സ്വർഗ്ഗം റ്റൊമാസ് ട്രാൻസ്ട്രോമർ
ഏപ്രിലും മൗനവും റ്റൊമാസ് ട്രാൻസ്ട്രോമർ
മുഖാമുഖം റ്റൊമാസ് ട്രാൻസ്ട്രോമർ
മാർച്ച്‌ 1979 റ്റൊമാസ് ട്രാൻസ്ട്രോമർ
ഇണ റ്റൊമാസ് ട്രാൻസ്ട്രോമർ
പ്രാന്തപ്രദേശം റ്റൊമാസ് ട്രാൻസ്ട്രോമർ
രാത്രിപുസ്തകത്തിലെ താൾ റ്റൊമാസ് ട്രാൻസ്ട്രോമർ
തീയെഴുത്ത് റ്റൊമാസ് ട്രാൻസ്ട്രോമർ
വഴിയേ രഹസ്യങ്ങൾ റ്റൊമാസ് ട്രാൻസ്ട്രോമർ
കറുത്ത കത്തുകൾ റ്റൊമാസ് ട്രാൻസ്ട്രോമർ
പാത റ്റൊമാസ് ട്രാൻസ്ട്രോമർ
ഒക്റ്റോബർ കുറിപ്പ് റ്റൊമാസ് ട്രാൻസ്ട്രോമർ
ഓർമ്മകൾ എന്നെ നോക്കി റ്റൊമാസ് ട്രാൻസ്ട്രോമർ
മഞ്ഞുവീഴുന്നു റ്റൊമാസ് ട്രാൻസ്ട്രോമർ
നഗരം സി.പി കവാഫി
കാടന്മാർക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് സി.പി കവാഫി
വൈകുന്നേര സൂര്യൻ സി.പി കവാഫി
വൃദ്ധൻ സി.പി കവാഫി
ശബ്ദങ്ങൾ സി.പി കവാഫി
മെഴുകുതിരികൾ സി.പി കവാഫി
ജനലുകൾ സി.പി കവാഫി
ശരീരമേ, ഓർമ്മിച്ചാലും സി.പി കവാഫി
നിശ്ചല ജീവിതം എ.കെ. രാമാനുജൻ
കുടുംബഫോട്ടോ റാബിയ്യ അൽ-ഒസൈമി
കഥകൾ ചാൾസ് സിമിക്
അനുഭൂതി ആർതർ റങ്ബോ

Contact