പരിഭാഷകൾ


കവിത കവി
ഒറ്റപ്പെടൽ ബിയെൻ ശിലിൻ
ശകലം ബിയെൻ ശിലിൻ
രാപ്രണയം ഗിയോർക് ട്രാക്ൽ
ഭീതി ഗിയോർക് ട്രാക്ൽ
പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം ഡെറിക് വൊൾകട്ട്
രണ്ട് തുള്ളികൾ സ്ബിഗ്ന്യെഫ് ഹെർബെർട്
ശിശിരകാലരാത്രി റ്റൊമാസ് ട്രാൻസ്ട്രോമർ
പാതിപണിതീർന്ന സ്വർഗ്ഗം റ്റൊമാസ് ട്രാൻസ്ട്രോമർ
മുഖാമുഖം റ്റൊമാസ് ട്രാൻസ്ട്രോമർ
മാർച്ച്‌ 1979 റ്റൊമാസ് ട്രാൻസ്ട്രോമർ
ഇണ റ്റൊമാസ് ട്രാൻസ്ട്രോമർ
പ്രാന്തപ്രദേശം റ്റൊമാസ് ട്രാൻസ്ട്രോമർ
രാത്രിപുസ്തകത്തിലെ താൾ റ്റൊമാസ് ട്രാൻസ്ട്രോമർ
തീയെഴുത്ത് റ്റൊമാസ് ട്രാൻസ്ട്രോമർ
വഴിയേ രഹസ്യങ്ങൾ റ്റൊമാസ് ട്രാൻസ്ട്രോമർ
കറുത്ത കത്തുകൾ റ്റൊമാസ് ട്രാൻസ്ട്രോമർ
പാത റ്റൊമാസ് ട്രാൻസ്ട്രോമർ
നഗരം സി.പി കവാഫി
കാടന്മാർക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് സി.പി കവാഫി
വൈകുന്നേര സൂര്യൻ സി.പി കവാഫി
വൃദ്ധൻ സി.പി കവാഫി
ശബ്ദങ്ങൾ സി.പി കവാഫി
മെഴുകുതിരികൾ സി.പി കവാഫി
ജനലുകൾ സി.പി കവാഫി
നിശ്ചല ജീവിതം എ.കെ. രാമാനുജൻ
കുടുംബഫോട്ടോ റാബിയ്യ അൽ-ഒസൈമി
കഥകൾ ചാൾസ് സിമിക്
അനുഭൂതി ആർതർ റങ്ബോ

Contact